Ühingu taust

Mittetulundusühing Nelja küla reheküün on Rahula, Saue, Üksnurme ja Kasemetsa küla huvides tegutsev organisatsioon, mille asukohaks on Rehe Seltsimaja ehk Rehe Küün. Ühing tegutseb kohaliku elu arendamiseks ja muude mittetulunduslike eesmärkide saavutamiseks. Koostölepinguga on Saku Vald andnud Rehe Küüni MTÜ Nelja Küla Reheküün kasutamiseks kuni 2033 aastani.

Ühingu eesmärk

Eesmärgiks Üksnurme, Rahula, Saue ja Kasemetsa küla seltsielu korraldamine ja edendamine, infrastruktuuride väljatöötamine ja arendamine ning ühingu tegevuse korraldamine, mille saavutamiseks teostatakse muuhulgas järgmisi tegevusi:

  • organiseerib ja viib läbi kohaliku elu arendamiseks kohtumisi, kultuurielu üritusi ja kokkutulekuid;
  • esindab ja osaleb ühingu ja tema liikmeid puudutavate küsimuste lahendamisel, seadusandluse väljatöötamisel, sh oma seisukoha avalikustamine nimetatud küsimustes;
  • esindab ühingu liikmeid suhetes teiste organisatsioonide, ühingute ja seltsidega;
  • levitab ühingu tegevust puudutavat informatsiooni, sh annab välja ning levitab reklaami- ja muid trükiseid.
  • organiseerib ja korraldab avalikku seltsi- ja kultuurielu, sh ajaloolist väärtust omava informatsiooni kogumine, tutvustamine, kirjastamine ning erinevate sündmuste korraldamine;

Avalikust huvist lähtuv kasutusotstarve

Ühing kasutab Rehe küüni oma liikmete poolt läbiviidavateks avalikeks üritusteks ning privaatseteks üritusteks. Rehe küünist saab külakeskus või hoonestatud kogunemiskoht, kus on võimalik jätkusuutlikult pidada koosolekuid, arendada avalikku seltsi- ja kultuurielu või spordisuunitlusega ühistegevusi. Vara kasutamine avalikes huvides annab nelja küla liikmetele võimaluse luua omavahelisi kultuurilist sidusust, arendada väikeettevõtlust ning luua lisaväärtusena püsivaid või ajutisi töökohti.  Eriolukorras kasutatakse hoonet ajutiselt avaliku kogunemiskoha või varjumispaigana.

Visioon

  • Mittetulundusühing Nelja küla reheküün on Saku valla külade ühendaja ja koostööpartner teistele külade koostöö kujundamisel ja elluviimisel;
  • kujunenud rahva- ja kaasaegse külakultuuri väärtusi kandvaks kogunemiskohaks, kus soodustatakse rahvakultuuri- ja kodanikualgatuse arengut, säilitatakse ajaloolist hõngu, pakutakse traditsioonilise ja kaasaegse sisuga sündmusi ning vaba aja veetmise võimalusi;
  • Külakeskus, kus osatakse miljööväärtuslikku potentsiaali hoida ja maksimaalselt ära kasutada.